Vyhledávání
OSTRUŽINOJAHODA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Zahradnictví Na Zázvorce - Mgr. Jiří Mařan
identifikační číslo: 86700031, CZ7412103435  JE PLÁTCE DPH
sídlo (není korespondenční adresa): Na Olešce 436, 51301 Semily
provozovna (korespondenční adresa): Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, 51253 Tatobity  
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nazazvorce.cz  
 
Borůvková farma Na Zázvorce - Anna Mařanová
zemědělský podnikatel: 72560738  NENÍ PLÁTCE DPH
držitel licence: Líska Lenka®, Líska Jana®
držitel povolení Fall Creek Farm & Nursery of Oregon k výsadbě: Vaccinium corymbosum ´Top Shelf®´, Vaccinium corymbosum ´Blue Ribbon®´
sídlo (korespondenční adresa): Borůvková farma Na Zázvorce, Tatobity 251, 51253 Tatobity (zde v letních měsících prodej plodů kanadských borůvek, samotná plantáž se nachází o několik kilometrů dále)
pro prezentaci zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nazazvorce.cz  
 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mgr. Jiří Mařan (Zahradnictví Na Zázvorce), se sídlem Na Olešce 436, 51301 Semily, identifikační číslo: 86700031, CZ7412103435 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nazazvorce.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Objednávkou v našem obchodě (telefonicky, e-mailem či přes e-shop) souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami.
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Obrázky u zboží jsou pouze ilustrativního charakteru.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).  Pokud je do košíku vloženo zboží různé povahy (prostokořenné, v květináči, s balem), před odesláním objednávky se takové rostliny automaticky rozdělí do zásilek, náležících jejich kategorii. Zákazník v košíku ještě před odesláním své objednávky vidí přesné částky za zboží a za poštovné, za každou zásilku. Pokud takovouto objednávku odešle, souhlasí s rozdělením a zasláním v samostatných zásilkách, odpovídající samostatným objednávkám, které systém e-shopu vytvoří a zašle jejich potvrzení do e-maillu, který zákazník uvedl.
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo zápisem telefonické objednávky do systému e-shopu. V případě požadavků zákazníka, např. požadavky na datum doručení zásilky, rezervace zboží v provozovně apod., je prodávající oprávněn objednávku kupujícímu zrušit. V případě, že prodávající shledá chování kupujícího arogantním, urážlivým, drzým, potencionálně konfliktním, či jinak nepatřičným, je oprávněn objednávku kupujícímu bez předchozího upozornění s okamžitou platností zrušit. Zákazníkova případná újma finanční či jiná, není v takovém případě vymahatelná. Prodávající si zároveň vymiňuje od takového zákazníka žádné další objednávky neakceptovat.
 
3.8. Pokud je zboží z důvodu náhlého vyprodání v okamžiku kompletace objednávky nedostupné, či kvalitativně nevyhovující, je prodávající oprávněn zboží nahradit jiným s obdobnými vlastnostmi, případně položku(y) z objednávky vyškrtnout bez předchozího upozornění.  Zákazník v takovém případě nemůže vymáhat finanční či jinou újmu. Pokud si zákazník nepřeje zboží nahrazovat, či požaduje zaslání pouze kompletní objednávky, uvede tuto skutečnost do Poznámky v objednávce, v opačném případě nemusí být na případné námitky zákazníka brán zřetel. 
 
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Při nepřevzetí či nevyzvednutí zásilky je kupující povinnen uhradit veškeré výlohy spojené s jeho objednávkou. Prodávající si vymiňuje objednávku bez předchozího upozornění zrušit v případě, že zákazník v minulosti nevyzvednul či odmítl zásilku, stornoval objednávku v den expedice či zapříčinil prodávajícímu finanční újmu v souvislosti s přípravou či balením jeho objednávky. Zákazníkova případná újma finanční či jiná, není v takovém případě vymahatelná. Prodávající si zároveň vymiňuje od takového zákazníka žádné další objednávky neakceptovat.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
4.8. V případě, že prokazatelnou chybou v systému e-shopu, dojde k přijetí a následně k automatického potvrzení objednávky, která bude chybná, je prodávající oprávněn kupujícího na tuto chybu upozornit a chybu v objednávce opravit či celou objednávku stornovat.
 
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (info@nazazvorce.cz).
 
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zasílané vracené zboží musí být řádně zabaleno a nepoškozené, v opačném případě je prodávající oprávněn zohlednit peněžní újmu na kupujícím. Je nepřípustné zasílat vrácené zboží na dobírku, taková zásilka bude prodejcem odmítnuta a zákazník nemůže vymáhat finanční či jinou újmu. Vracené zboží kupující zašle prodávajícímu zpět na adresu provozovny: Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, 51253 Tatobity a informuje o tom prodejce předem písemnou formou na e-mail info@nazazvorce.cz
 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bezhotovostně na účet kupujícího, není možné peněžní částku vracet jiným způsobem, pokud zákazník svůj vlastní účet nemá, uvede účet někoho jiného, na který je možné vrácenou částku poukázat. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
5.8. Dárek je poskytnut při objednávce zboží v jedné zásilce za minimálně 800 Kč. Tento dárek zákazník obdrží dle aktuálních skladových zásob. Do sumy 800 Kč pro získání dárku se nezapočítává suma za dopravné. Při sloučení více objednávek do jednoho balíku, se pro získání dárku bere za předmětnou celková částka dobírky za zásilku, bez sumy poštovného. Při rozdělení objednávky do více zásilek, např. na zásilku se sazenicemi a zásilku se stromky, se pro získání dárku bere za předmětnou částka za každou zásilku zvlášť, bez sumy poštovného. Dárky se vydávají do vydání zásob. Dárek nelze vymáhat. 
 
5.9. Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4. Rostliny ve VÝPRODEJI není možné reklamovat, jejich koupí zákazník souhlasí s tím, že je kupuje jak leží a běží. Takové rostliny mohou být tzv. druhé jakosti (mohou mít křivé větve, málo listí apod.), avšak jsou vždy životaschopné.
 
7.5. Pokud je zde možnost, že reklamované zboží mohlo být poškozeno během přepravy, je kupující povinnen provést reklamaci do 24 hodin od převzetí zásilky u přepravce (Česká Pošta), v opačném případě je prodávájící oprávněn reklamaci zamítnout. Po obdržení zásilky je zákazník povinnen balík ihned rozbalit a rostliny zalít, pokud zákazník po obdržení zásilky nabyde dojmu, že některá rostlina je z jakéhokoliv důvodu bez života (suchá, zmrzlá apod.), je povinnen tuto skutečnost ještě téhož dne přes e-mail nahlásit prodávajícímu, v opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. 
 
7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, Tatobity 512 53. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Před transportem zákazník reklamovanou rostlinu/y zalije a řádně zabalí nejlépe do původního obalu, ve kterém mu přišla, případné výlohy s balením uhradí prodejce. Zákazník zásiku zašle jako Cenný balík na adresu provozovny Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, Tatobity 512 53 a informuje o tom prodejce předem písemnou formou na e-mail info@nazazvorce.cz. Je nepřípustné zasílat reklamované zboží na dobírku, taková zásilka bude prodejcem odmítnuta a zákazník nemůže vymáhat finanční či jinou újmu. V případě, že prodávající shledá chování kupujícího arogantním, urážlivým, potencionálně konfliktním či jinak nepatřičným, je oprávněn reklamaci kupujícímu zamítnout v plném rozsahu. V případě uznání reklamace, prodávající kupujícímu vrátí částku bezhotovostně na účet, který kupující uvede, v době přiměřené, není možné peněžní částku vracet jiným způsobem, pokud zákazník svůj vlastní účet nemá, uvede účet někoho jiného, na který je možné vrácenou částku poukázat. 
 
7.7.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, Tatobity 512 53. Prodávající si vymiňuje k vyřízení reklamace předložit kupujícím reklamovanou věc, případně fotografie (zřetelné, v dostatečném rozlišení) a další doplňující informace, které si prodávájící vyžádá. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 
7.8.  Kupující je povinnen zakoupené rostliny vysadit na vhodné stanoviště do vhodné zeminy, pravidelně je zalévat, hnojit, zabránit napadení škůdci a napadení chorobami, při výsadbě prostokořenných stromků a keřů větve na jaře zakrátit dle pokynů, které obdrží v e-mailu při expedici jeho objednávky, v opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. Pokud rostlina začne chřadnout, je zákazník povinnen pořídit fotografii pro pozdější případnou reklamaci rostliny, v opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. Nelze rekalmovat nezvyklé vlastnosti rostlin způsobené nezvyklými klimatickými podmínkami.
 
7.9.  Pokud není deklarováno v popisu zboží, nelze reklamovat velikost dodaných sazenic, počet výhonů, větvení, stáří rostlin, velikost kořenáče ani počet a velikost kořenů a taktéž ani počet listů a květů. Drobná poškození na listech způsobená sluníčkem, avšak neovlivňující zásadně vzhled rostliny a nemající vliv na zdárný růst rostliny není možné reklamovat. 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍCH STRAN
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nazazvorce.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a IP adresa počítače (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.4. Nákupem v našem e-shopu, popř. e-mailem, či telefonicky, souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (viz 5.9.).
 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování listovních a jiných zásilek, příjem vráceného či reklamovaného zboží: Zahradnictví Na Zázvorce, Tatobity 251, Tatobity 512 53
adresa elektronické pošty: info@nazazvorce.cz
telefon: 605 530 874
 
12.7. Příjem objednávek, informace o stavu a změny objednávek, informace o zboží, reklamace +420 605 530 874
 
12.8. Grafik +420 603 117 090
 
12.9. Účetní +420 732 158 475
 
 
13. DODÁNÍ A PLATBY
 
13.1. Náklady na přepravu sazenic v kontejneru (v květináči)
Zásilky expedujeme jako Balík do ruky přes Českou Poštu na dobírku. Cena za dopravu dle počtu a velikosti sazenic v kontejneru činí 129,- Kč nebo 149,- Kč nebo 189,- Kč. Sazenice v kontejneru nelze zasílat v jedné zásilce dohromady s prostokořennými stromky a keři ani se vzrostlým keři s balem. Do zahraničí zboží nezasíláme. Platby předem nepřijímáme.
 
13.2. Náklady na přepravu prostokořenných stromků a keřů (nebo rostlin s balem)
Zásilky expedujeme jako Balík do ruky přes Českou Poštu na dobírku. Cena za dopravu dle počtu a velikosti prostokořenných stromků a keřů (příp. rostlin s balem) činí 149,- Kč nebo 189,- Kč. Prostokořenné stromky a keře nelze zasílat v jedné zásilce dohromady se sazenicemi v kontejneru ani se vzrostlými keři s balem. Do zahraničí zboží nezasíláme. Platby předem nepřijímáme.
 
13.3. Náklady na přepravu vzrostlých keřů s balem
Zásilky expedujeme jako Balík do ruky přes Českou Poštu na dobírku. Cena za dopravu maximálně dvou vzrostlých keřů s balem činí 189,- Kč. Pokud zákazník vloží do košíku více než dva kusy vzrostlých kerů s balem, objednávka nebude odeslána. Vzrostlé keře s balem nelze zasílat v jedné zásilce dohromady se sazenicemi v kontejneru ani s prostokořennými stromy a keři. Do zahraničí zboží nezasíláme. Platby předem nepřijímáme.
 
13.4. Termín dodání
Pokud je zboží dostupné, objednávky expedujeme obvykle do týdne. V sezoně (jaro či podzim) se termín dodání prodlužuje na 3-6 týdnů, proto je vhodné učinit objednávku co nejdříve (jarní od ledna, podzimní od srpna). Zásilky pro jarní sezonu začínáme odesílat během března. Na podzim se ovocné prostokořenné stromky a keře se průběžně naskladňují během října a listopadu. Termíny vyorávání jednotlivých druhů jsou určeny zákonem. Na podzim je doba k sázení  prostokořenných stromků a keřů od začátku října a trvá až do začátku prosince (než zem zcela zamrzne). Na jaře je nejvhodnější doba k sázení prostokořenných stromků a keřů od začátku března až do začátku května (něž začnou keře a stromky pučet). Rostliny v kontejnerech (květináčích) se mohou sázet prakticky kdykoliv, proto je expedujeme i v letních měsících.
 
13.5. Zboží je DOSTUPNÉ, pokud ho lze v e-shopu "vhodit" do košíku, takové zboží je skladem přímo v provozovně nebo je skladem u některého z našich dodavatelů. Zboží, které je NEDOSTUPNÉ či VYPRODANÉ, v e-shopu nelze "vhodit" do košíku, takové zboží není momentálně skladem u žádného z našich dodavatelů a pravděpodobně již bylo vyprodáno i v provozovně. Zboží, které je REZERVOVÁNO, v e-shopu nelze "vhodit" do košíku, takové zboží je rezervováno pro zákazníky, kteří si objednali dříve. Zboží s dostupností např. PODZIM, nebo např. OD 1.3.2016., bude k dostání až v uvedený termín, pokud ho lze vhodit do košíku, jedná se o předobjednávku, zboží Vám zašleme přednostně ihned po naskladnění. Dostupnost zboží na e-shopu nemusí být totožná s dostupností zboží v provozovně. Z technických důvodů objednávky pro osobní odběr v provozovně neakceptujeme.
 
13.6. Rostliny jsou připravovány (kompletovány) k zabalení několik dní předem, v takové fázi již není možné v objednávce provádět žádné změny, přidávat či odebírat zboží. Samotné balení rostlin probíhá den před odesláním, případně ráno v den odeslání. Rostliny jsou řádně zality a přepravu bez problémů vydrží. Velikost balíku a cena za dopravné se může změnit dle aktuální velikosti rostlin při balení.
 
13.7. Ceny v provozovně se mohou mírně lišit od cen na e-shopu, např. některé akční ceny mohou platit pouze na e-shopu apod.
 
13.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
 
13.9. O výjimce se zasláním prostokořenných a kontejnerovaných rostlin či rostlin s balem dohromady v jedné zásilce rozhoduje prodávající. 
 
 
Obchodní podmínky pro e-shop www.nazazvorce.cz platné od 01.03.2017  
 
KEŘOVÁ VIŠEŇ

AKTUALITY:

Příjem objednávek pro Jarní sezonu 2018 byl zahájen. Zboží odesíláme v době vhodné pro sázení během března-dubna-května. Prostokořenné stromky a keře nelze zasílat v jedné zásilce s rostlinkami v květináči.

--------------------------------------

REPORTÁŽ Z NAŠEHO ZAHRADNICTVÍ - O OSTRUŽINOJAHODĚ KLIKNĚTE ZDE

--------------------------------------

REPORTÁŽ Z NAŠEHO ZAHRADNICTVÍ - O MINI KIWI KLIKNĚTE ZDE

--------------------------------------

REPORTÁŽ Z NAŠEHO ZAHRADNICTVÍ - O ZAHRADNÍCH OSTRUŽINÁCH KLIKNĚTE ZDE

---------------------------------------

Se svým filmový štábem nás několikrát navštívila PANÍ JIŘINA BOHDALOVÁ, jako vždy plná optimismu a neutuchající energie. Tyto reportáže můžete shlédnout v archivu České televize v pořadu HOBBY NAŠÍ DOBY KLIKNĚTE ZDE.

O JABLONI S ČERVENOU DUŽINOU 23.9.2017

O KEŘOVÝCH VIŠNÍCH 17.6.2017

O ZIMOLEZECH KAMČATSKÝCH 10.6.2017

O BRUSINKÁCH 3.12.2016

O MRAZUVZDORNÉM KAKI 19.11.2016

O ASIJSKÝCH HRUŠNÍCH 5.11.2016

O PĚSTOVÁNÍ RAKYTNÍKU 29.10.2016

O FÍKOVNÍKÁCH 15.10.2016

O NAŠÍ PLANTÁŽI KANADSKÝCH BORŮVEK 17.9.2016

Něco navíc pro Vás:

 

DÁREK ZDARMA

při objednávce zboží v jedné zásilce za minimálně 800,-Kč od nás dostanete dárek

zákazník není přihlášen
Přihlásit se